Oblasti práva


Poskytujeme poradenstvo vo viacerých oblastiach právnych vzťahov. Špecializujeme sa najmä na právne vzťahy upravené  v Zákone o rodine. Posudzujeme, tvoríme a  koncipujeme listiny o právnych úkonoch,  najmä vznik,  zmenu a zánik zmlúv a dohôd  všetkých druhov a typov. V občianskoprávnej oblasti sa zameriavame na vlastnícke právo na vecné právo k nehnuteľnostiam, na právo k cudzím veciam , na ochranu osobnosti, na ochranu spotrebiteľa, riešime náhradu škody z dopravných nehôd a z iných skutočností, vymáhame nároky z bezdôvodného obohatenia, poskytujeme právny servis v dedičskom práve. V bytovom práve poskytujeme služby vlastníkom bytov, spoločenstvám vlastníkov bytov  a správcom bytových domov.  V obchodnom práve sa zameriavame na vymáhanie pohľadávok z obchodných záväzkových vzťahov, na vznik obchodných spoločností, zmeny zápisov obchodných a zánik obchodných spoločností, na zápis končeného užívateľa výhod. V pracovnom práve  poskytujeme služby zamestnancom a zamestnávateľom so zameraním na vznik, zmenu a zánik pracovného pomeru, mzdové nároky, nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru, nároky z titulu náhrady škody a bezdôvodného obohatenia. Podávame trestné oznámenia, obhajujeme vo všetkých štádiách trestného konania  a zastupujeme poškodených z trestných činov. Riešime vzťahy z deliktuálneho práva v rôznych druhoch správnych konaní ( pokuty, penalizácie ). Na ústavnom súde podávame klientom sťažnosti pre porušenie základných ľudských práv.

Podávame žaloby, návrhy, odvolania a iné písomnosti prostredníctvom elektronických formulárov so zaručeným elektronickým podpisom. Klientov na strane žalobcu alebo žalovaného zastupujeme v sporoch,  v nesporových kauzách, v exekučnom a v upomínacom konaní   vo všetkých procesných štádiách a na všetkých druhoch súdov ako aj  pred inými orgánmi štátnej moci a verejnej správy a v konaní pred ústavným súdom.

Úzko spolupracujeme s notármi, exekútormi, znalcami, tlmočníkmi, realitnými kanceláriami, geodetmi, finančnými poradcami  a s ďalšími odborníkmi.

právne posúdenie zmlúv a dohôd všetkých druhov a typov

právne posúdenie jednostranných právnych úkonov ( napr. výpoveď, odstúpenie od zmluvy, vydedenie, závet,  vzdanie sa práva, reklamácia atď. )

odhaľovanie pochybných, nevyvážených a protizákonných zmluvných ustanovení

tvorba a koncipovania zmlúv, dohôd a jednostranných právnych úkonov z  právnych vzťahov, najmä

  • kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, záložná zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena, dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, nájomná zmluva, zmluva o krátkodobom nájme bytu, zmluva o dielo, sprostredkovateľská zmluva, zmluva o pôžičke, zmluva o výkone správy bytového domu, zmluva o správe majetku obce, mandátna zmluva, zmluva o budúcej zmluve, nepomenovaná zmluva, výpoveď z pracovného pomeru,  uplatnenie reklamácie, listina o vydedení, odstúpenie od zmluvy atď.)

obmedzenie spôsobilosti na právne úkony

držanie v ústavnom zariadení

určenie vlastníckeho práva a držba

právo k cudzím veciam

ochrana vlastníckeho práva

predkupné právo

premlčanie a preklúzia

pozemkové právo

nezhody spoluvlastníkov nehnuteľností

susedské spory

vznik, zmena a zánik záväzkov

dedičské právo, vyporiadanie dedičstva, dohody dedičov, ochrana oprávneného dediča

vymáhanie škody z dopravných nehôd a iných úrazov

vymáhanie škody z trestných činov

vymáhanie bezdôvodného obohatenia

vymáhanie nárokov zo záväzkových vzťahov (vymáhanie pohľadávok), vymáhanie nárokov z vád

ochrana osobnosti a nemajetková ujma

ochrana spotrebiteľa

náhrada škody spôsobená nezákonným rozhodnutím a nesprávnym úradným postupom

spory o neplatnosť občianskoprávnych zmlúv a ostatné spory

neodkladné opatrenia

vymáhanie nárokov zo záväzkových vzťahov (vymáhanie pohľadávok), vymáhanie nárokov z vád

vznik obchodnej spoločnosti

zmeny a výmaz zápisov v obchodnom registri

zodpovednosť štatutárnych zástupcov

nároky z náhrady škody a bezdôvodného obohatenia

spory o neplatnosť obchodných zmlúv a ostatné obchodné spory

vznik a zánik pracovného pomeru

práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľa

nároky zamestnávateľa zo zodpovednosti za škodu ( zodpovednosť za schodok, zodpovednosť za stratu zverených predmetov)

nároky zamestnanca zo zodpovednosti za škodu ( zodpovednosť z pracovného úrazu  a choroby z povolania )

nároky z pracovnoprávnych vzťahov a riešenie sporov

antidiskriminačné spory

tvorba vnútorných smerníc a poriadkov  zamestnávateľov

podávanie trestných oznámení

obhajoba vo všetkých štádiách trestného konania

uplatnenie práv poškodeného a zastupovanie poškodeného v adhéznom trestnom konaní

návrh na vykonanie exekúcie

zastavenie exekúcie

odklad exekúcie

vyhotovenie sťažnosti pre porušenie ľudských práv

stavebné právo

katastrálne právo