JUDr. Jana Ondrášiková - advokátska kancelária, advokát Levice

advokátska kancelária Levice

advokát Levice advokátska kancelária Levice

advokát Levice advokátska kancelária Levice

advokát Levice advokátska kancelária Levice

advokát Levice advokátska kancelária Levice

advokát Levice advokátska kancelária Levice advokát Levice advokátska kancelária Levice

 

 

advokát Levice

Advokátska kancelária JUDr. Jany Ondrášikovej, je advokátska kancelária sídliaca v Leviciach. Advokátska kancelária JUDr. Jany Ondrášikovej poskytuje právne služby svojim klientom už od roku 2000. Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby a právne poradenstvo vo viacerých oblastiach práva.

 

Disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, čo prináša  klientom efektívnejšie služby  a nižšie súdne poplatky.

advokát Levice advokátska kancelária Levice

advokát Levice advokátska kancelária Levice

Advokátska kancelária JUDr. Jana Ondrášiková


Filozofiou poskytovania služieb je komplexnosť riešenia prípadov, analýza  konkrétneho prípadu, zabezpečenie dôkaznej situácie, právne posúdenie  prípadu, perfektná príprava v sporovej agende a najmä predvídateľnosť  výsledku sporu. Našou snahou je urovnanie sporov, rokovania s protistranou  a podávanie žalôb až po využití nesporových riešení. Našim cieľom je byť  kvalifikovaným partnerom,  na ktorého sa môže klient s dôverou obrátiť. Zbytočne nezaťažovať klienta  právnou terminológiou, vysvetliť klientovi postup pri poskytovaní služieb , navrhnúť  riešenie  a jeho vec doriešiť až do konca.

Tento spôsob  poskytovania služieb a dlhoročné skúsenosti  v advokátskej praxi, znalosť právnych predpisov, judikatúry vyšších súdov , rozširovanie vedomostí štúdiom novelizácií a odbornej literatúry je zárukou úspešnosti v sporovej agende a spokojnosti našich klientov.

Základom poskytovania služieb je efektivita a zodpovednosť advokáta. Korektným a citlivým prístupom nám záleží na vybudovaní  vzájomnej dôvery.  Zásadou pri poskytovaní služieb je na zachovanie mlčanlivosti.

Profil


Som absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia som pôsobila od roku 1982 ako justičný čakateľ na Krajskom súde v Bratislave. V roku 1984 som absolvovala rigoróznu skúšku a bol mi udelený titul JUDr. Po zložení justičnej skúšky v roku 1985 som bola vymenovaná za sudkyňu na občianskoprávnom úseku Okresného súdu v Leviciach s pôsobnosťou 15 rokov. V roku 2000 som sa rozhodla založiť  svoju advokátsku kanceláriu a po zapísaní do zoznamu advokátov pôsobím ako advokátka takmer 20 rokov. Vo svojej advokátskej praxi sa inšpirujem aj znalosťami  a skúsenosťami z bývalej sudcovskej praxe, čo je pridanou hodnotou pri  zastupovaní a obhajobe klientov v právnych kauzách na súdoch všetkých stupňov. Počas advokátskej praxe som vychovala viacero koncipientov, ktorí úspešne pokračujú vo vlastnej praxi.

JUDr. Jana Ondrášiková, advokátka

JUDr. Jana Ondrášiková - advokátska kancelária, advokát Levice

advokátska kancelária Levice

advokát Levice advokátska kancelária Levice

advokát Levice advokátska kancelária Levice

advokát Levice advokátska kancelária Levice

advokát Levice advokátska kancelária Levice

Služby advokátskej kancelárie


Poskytujeme poradenstvo vo viacerých oblastiach právnych vzťahov. Špecializujeme sa najmä na právne vzťahy upravené  v Zákone o rodine. Posudzujeme, tvoríme a  koncipujeme listiny o právnych úkonoch,  najmä vznik,  zmenu a zánik zmlúv a dohôd  všetkých druhov a typov. V občianskoprávnej oblasti sa zameriavame na vlastnícke právo na vecné právo k nehnuteľnostiam, na právo k cudzím veciam , na ochranu osobnosti, na ochranu spotrebiteľa, riešime náhradu škody z dopravných nehôd a z iných skutočností, vymáhame nároky z bezdôvodného obohatenia, poskytujeme právny servis v dedičskom práve. V bytovom práve poskytujeme služby vlastníkom bytov, spoločenstvám vlastníkov bytov  a správcom bytových domov.  V obchodnom práve sa zameriavame na vymáhanie pohľadávok z obchodných záväzkových vzťahov, na vznik obchodných spoločností, zmeny zápisov obchodných a zánik obchodných spoločností, na zápis končeného užívateľa výhod. V pracovnom práve  poskytujeme služby zamestnancom a zamestnávateľom so zameraním na vznik, zmenu a zánik pracovného pomeru, mzdové nároky, nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru, nároky z titulu náhrady škody a bezdôvodného obohatenia. Podávame trestné oznámenia, obhajujeme vo všetkých štádiách trestného konania  a zastupujeme poškodených z trestných činov. Riešime vzťahy z deliktuálneho práva v rôznych druhoch správnych konaní ( pokuty, penalizácie ). Na ústavnom súde podávame klientom sťažnosti pre porušenie základných ľudských práv.

Podávame žaloby, návrhy, odvolania a iné písomnosti prostredníctvom elektronických formulárov so zaručeným elektronickým podpisom. Klientov na strane žalobcu alebo žalovaného zastupujeme v sporoch,  v nesporových kauzách, v exekučnom a v upomínacom konaní   vo všetkých procesných štádiách a na všetkých druhoch súdov ako aj  pred inými orgánmi štátnej moci a verejnej správy a v konaní pred ústavným súdom.

Úzko spolupracujeme s notármi, exekútormi, znalcami, tlmočníkmi, realitnými kanceláriami, geodetmi, finančnými poradcami  a s ďalšími odborníkmi.

právne posúdenie zmlúv a dohôd všetkých druhov a typov

právne posúdenie jednostranných právnych úkonov ( napr. výpoveď, odstúpenie od zmluvy, vydedenie, závet,  vzdanie sa práva, reklamácia atď. )

odhaľovanie pochybných, nevyvážených a protizákonných zmluvných ustanovení

tvorba a koncipovania zmlúv, dohôd a jednostranných právnych úkonov z  právnych vzťahov, najmä

  • kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, záložná zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena, dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, nájomná zmluva, zmluva o krátkodobom nájme bytu, zmluva o dielo, sprostredkovateľská zmluva, zmluva o pôžičke, zmluva o výkone správy bytového domu, zmluva o správe majetku obce, mandátna zmluva, zmluva o budúcej zmluve, nepomenovaná zmluva, výpoveď z pracovného pomeru,  uplatnenie reklamácie, listina o vydedení, odstúpenie od zmluvy atď.)

obmedzenie spôsobilosti na právne úkony

držanie v ústavnom zariadení

určenie vlastníckeho práva a držba

právo k cudzím veciam

ochrana vlastníckeho práva

predkupné právo

premlčanie a preklúzia

pozemkové právo

nezhody spoluvlastníkov nehnuteľností

susedské spory

vznik, zmena a zánik záväzkov

dedičské právo, vyporiadanie dedičstva, dohody dedičov, ochrana oprávneného dediča

vymáhanie škody z dopravných nehôd a iných úrazov

vymáhanie škody z trestných činov

vymáhanie bezdôvodného obohatenia

vymáhanie nárokov zo záväzkových vzťahov (vymáhanie pohľadávok), vymáhanie nárokov z vád

ochrana osobnosti a nemajetková ujma

ochrana spotrebiteľa

náhrada škody spôsobená nezákonným rozhodnutím a nesprávnym úradným postupom

spory o neplatnosť občianskoprávnych zmlúv a ostatné spory

neodkladné opatrenia

vymáhanie nárokov zo záväzkových vzťahov (vymáhanie pohľadávok), vymáhanie nárokov z vád

vznik obchodnej spoločnosti

zmeny a výmaz zápisov v obchodnom registri

zodpovednosť štatutárnych zástupcov

nároky z náhrady škody a bezdôvodného obohatenia

spory o neplatnosť obchodných zmlúv a ostatné obchodné spory

vznik a zánik pracovného pomeru

práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľa

nároky zamestnávateľa zo zodpovednosti za škodu ( zodpovednosť za schodok, zodpovednosť za stratu zverených predmetov)

nároky zamestnanca zo zodpovednosti za škodu ( zodpovednosť z pracovného úrazu  a choroby z povolania )

nároky z pracovnoprávnych vzťahov a riešenie sporov

antidiskriminačné spory

tvorba vnútorných smerníc a poriadkov  zamestnávateľov

podávanie trestných oznámení

obhajoba vo všetkých štádiách trestného konania

uplatnenie práv poškodeného a zastupovanie poškodeného v adhéznom trestnom konaní

návrh na vykonanie exekúcie

zastavenie exekúcie

odklad exekúcie

vyhotovenie sťažnosti pre porušenie ľudských práv

stavebné právo

katastrálne právo

Ak máte záujem o osobnú konzultáciu, prípadne máte otázky týkajúce sa poskytovaných právnych služieb, neváhajte ma kontaktovať!

Cenník služieb

odmena advokáta


Odmena advokáta je upravená vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z., vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. 

V prvom rade podotýkame, že výška odmeny advokáta za poskytnuté právne služby závisí na dohode advokáta so svojim klientom. Výška odmeny advokáta sa odvíja najmä od obťažnosti poskytovanej právnej služby, od celkovej hodnoty sporu a od počtu spoločných jednaní respektíve od počtu úkonov v právnej veci.


Adresa

Bernolákova 12,
934 01 Levice

Telefón

+421 36 63 174 63
+421 903 752 415

e-mail

advokat@ondrasikova.sk
janondrasik@yahoo.sk